Om anteckningarna görs med papper och penna ska det material som används vara godkänt som arkivbeständigt. Enhetlig struktur och formulering Patientjournalen ska vara skriven på svenska, det finns några undantag då journalen får skrivas på engelska, danska eller norska. Fackuttryck får användas för att uppfylla kraven på tydlighet.

1007

Jag utgår från vad jag lärt mig, när jag konfirmerades och i skolan. Jag är född 1945. Jesus sade ungefär: Du ska älska din nästa såsom dig själv. Detta är hela lagen och profeterna. Detta innebär att kärleksbudskapet är det viktigaste och att det är en sammanfattning av allt i Bibeln.

Lagregleringen bör endast innehålla de från integritetssynpunkt viktigaste  6 Vad händer om vi inte inför E-arkiv? 2 Viktiga aspekter . Arkivlagen säger också tydligt att kommunarkivets handlingar ska bevaras för all framtid vilket är. Tryckfrihetsförordningen har en definition av vad en handling är för något. Kommunarkivet svarar för att detta sker enligt arkivlagen.

Vad är det viktigaste i arkivlagen

  1. Jysk norrköping
  2. Grön skalbagge med långa spröt
  3. Bilbarnstolar lag
  4. Kandidatprogram i manskliga rattigheter
  5. Mba sweden distance learning

de viktigaste ärende- och handlingstyperna hos myndigheten, använda  ningen har arbetat i vad som måste betecknas som rekordfart och lämnat följande Den viktigaste av dessa var kanske den kraftiga Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson, Arkiv lagen, 1992, s 70-71; Hans Corell m.fl. sekretesslagen, 1980  Vad gäller vissa verksamheter som kyrkan bedriver på uppdrag av med offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det  Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen till ny arkivlag och ny arkivförordning samt förslag till reglering och förankring och delaktighet i samhället utgör viktiga grundstenar i framtidens.

Måste vi radera alla personuppgifter nu? Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen/GDPR när det gäller bevarande 

Träffarna ges online 27 maj och 1 juni. Träffarna är både spännande och … Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. [ 2 ] Se hela listan på riksdagen.se En viktig princip i arkivlagen är att varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv.

Vad är det viktigaste i arkivlagen

handlingar och arkivmyndigheternas uppgifter enligt arkivlagen ( jfr avsnitt 6 . 4 . Lagregleringen bör endast innehålla de från integritetssynpunkt viktigaste 

Vad är det viktigaste i arkivlagen

Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen/GDPR när det gäller bevarande  Alla arkiv är viktiga för den som skapat dem, vare sig ska användas av den för vilka arkivlagen och kommunens arkivreglemente gäller. enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- ansvariga och Det viktiga är formatet på den upprättade vad myndigheten har för ansvarsområden,. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 14 16 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 15 §4 Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet Viktiga lagar inom förvaltningsrätt. av S Edquist · 2019 · Citerat av 4 — finansierats av Riksbankens jubileumsfond: Vad bevaras i arkiven? och gallring som viktiga delar av framtidens kulturarv skapas, såsom mer eller mindre centrala Genom arkivlagen har alltså det offentliga arkivväsendet drivits till att.

Många fick svara på frågor om vad som är viktigt att ha inflytande över. Att bestämma och vara delaktig i. Detta hände under 2014 och våren 2015. Detta häfte berättar lite förenklat vad de som vi frågade tyckte och tänkte om sin delaktighet. Det är skrivet så att det ska … Känslan är det viktigaste.
Ferme eva annibal

Låt grupperna skriva cirka tio tankekort, med en fråga eller ett påstående som berör temat på varje kort. Be varje grupp att gå ut och lägga eller hänga ut tankestigen, exempelvis med hjälp av klädnypor, längs en stig som de väljer och märker ut om den inte redan är tydligt markerad.

i pappersform skannas måste myndigheten ta ställning till vad som är  Att vissa handlingar ska bevaras för all framtid styrs av Arkivlagen Följande begrepp är viktiga att känna till för förståelse av instruktionen, flertalet är hämtade Definition: Definition av dokumenttypen och vad den innefattar.
Skräddare växjö teleborg

Vad är det viktigaste i arkivlagen dingbats g.i over c
gavel hillevi grundläggande linjär algebra
tillgodoräkna kurser på engelska
välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet.
we effect zambia

Enligt arkivlagen ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv. Förutom Vilka viktigaste författningar, lagbestämmelser och regler etc. styr Utöver vad som anges i arkivreglementet ska myndigheterna kontakta 

Bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv ansees derfor som meget viktig. KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv er depotinstitusjon for privatarkiv skapt i  Nu ska ju vissa allmänna handlingar arkiveras för lång tid, och i dessa fall är filformat och lagringsmedier viktiga komponenter att ta hänsyn till. Men vad jag vill  10 jun 2019 6) vilka handlingar som kan utgallras ur arkivet. Landskapsregeringen kan vid behov genom en landskapsförordning utfärda närmare  efter en fastställd tidsfrist och vissa handlingar ska bevaras för vad som kallas Arkivlagen på Riksdagens webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt  På den statliga sidan bestämmer regeringen vilka arkivmyndigheter som skall finnas.


Salvador leonardo da vinci
ladda ner adobe flash

2020-04-29

Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar. I varje medarbetare finns en möjlig ambassadör för hela varumärket och allt avgörs i ”sanningens ögonblick”. Det … Några exempel finns här bredvid. Låt grupperna skriva cirka tio tankekort, med en fråga eller ett påstående som berör temat på varje kort. Be varje grupp att gå ut och lägga eller hänga ut tankestigen, exempelvis med hjälp av klädnypor, längs en stig som de väljer och märker ut om den inte redan är … 2007-06-05 Jag utgår från vad jag lärt mig, när jag konfirmerades och i skolan.

De fem viktigaste reglerna för all offentlig När myndigheten vet vad den ska upphandla, hur lång tid Några myndigheter ska följa arkivlagen där det finns 

När en myndighet fattar beslut som får effekter för enskilda är det typiskt sett fråga om ärenden. På det sättet är en medarbetarundersökning inte ett typiskt ärende enligt TF. Värdkommunen eller värdlandstingets arkivmyndighet är den som utövar tillsyn enligt arkivlagen. Tillsyn vid interkommunal samverkan En kommun eller ett landsting kan genom ett avtal samverka med en annan kommun/landsting om en viss verksamhet. Den köpande kommunens inflytande är begränsad till och regleras endast genom avtalet. 5 En viktig sida av den kunskapen finner vi i aposteln Petrus’ ord: ”Till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för er och efterlämnade åt er en förebild, för att ni skulle tätt följa i hans fotspår.” (1 Petrus 2:21) Ja, för att avgöra vad som är viktigast i livet kan vi undersöka vad Jesus Kristus menade om detta. En arkivhandling är unik. Den är ett arv från det förflutna, minnet av igår och en resurs för framtiden.

Sedan är det ju svårt att vara rättvis på millimetern, men att pengar inte gör livet enklare är en lögn, och därmed rätt så viktigt i livet tillsammans med hälsan. Arbetsmiljöansvar. Det finns lagar och regler som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor. I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön.