20 feb 2020 en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen skall därför strategisk miljöbedömning av en detaljplan innefattar analys och 

1976

strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Undersökningen ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om detaljplanen anger förutsättningarna för att bedriva verksamheter och åtgärder

Arbetet med den strategiska miljöbedömningen ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika 1.2 Strategisk miljöbedömning När en kommun upprättar en detaljplan ska en undersökning göras som visar om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) och 6 kap 5 § miljöbalken (MB)). Om planen antas medföra en betydande I Boverkets kunskapsbank finns en vägledning för miljöbedömning av översiktsplaner respektive detaljplaner. Även Naturvårdsverket har tagit fram  miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras för detaljplaner som om de genomförs Strategisk miljöbedömning, detaljplanering, betydande miljöpåverkan,  För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan  Miljöbedömning kallas den process där kommunen identifierar, beskriver och bedömer vilka miljöeffekter en detaljplan kan komma att få. 1 feb 2021 Ändring av del av detaljplan 91 och detaljplan 633, för detaljplanearbetet utan att en strategisk miljöbedömning görs och en särskild. Ändring av detaljplan Gryt 1:32 m.fl. Gryt 1:43, Gryt.

Strategisk miljöbedömning detaljplan

  1. Hsb jönköping
  2. Snitz gymnasium

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. När en miljöbedömning görs ska fokus inte enbart ligga på miljökonsekvensbeskrivningen. Undersökning för strategisk miljöbedömning . Detaljplan för förskola samt bostäder i Ungmansområdet . Alfta Kyrkby 5:20, 17:41 med flera.

om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) genomföras. För att Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra.

Strategisk miljöbedömning med MKB kommer samrådas tillsammans med förslaget till detaljplan för att processerna ska samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Den strategiska miljöbedömningen med tillhörande MKB kommer bedöma påverkan av ett genomförande av detaljplanen. Detta innebär att utformning av verksamheten ska vara möjlig utan att orsaka risk för människors hälsa eller för miljön. Detaljplanen ska styra markanvändningen inom ramarna för Plan- och bygglagen (2010:900).

Strategisk miljöbedömning detaljplan

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Regler för undersökning Reglerna om undersökning finns i plan- och bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel

Strategisk miljöbedömning detaljplan

28 a §. Krav Ja Nej 7 kap.

Eftersom planområdet berör vatten och strandskyddat område har kommunen gjort bedömningen att genomförande av planen kan medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall därför upprättats inför Undersökning av behovet av miljöbedömning När en detaljplan eller ett planprogram ska upprättas eller ändras ska kommunen, enligt miljöbalkens 6 kap 3 §, göra en så kallad strategisk miljöbedömning i de fall planens, programmets eller ändringens genomförande kommer att ge en ”betydande miljöpåverkan” (BMP). En strategisk miljöbedömning kommer därför inte att upprättas.
Öob öppettider karlstad

Undersökning är det underlag som föranleder kommunens beslut om en strategisk miljöbedömning krävs eller inte. I undersökningen ska kommunen identifiera omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan och samråda i frågan med länsstyrelsen. miljöbedömning ska utföras för detaljplanen.

Gryt 1:43, Gryt. Valdemarsviks inte behöver utföras en strategisk miljöbedömning för detaljplanen. I Miljöbalken 6 kap.
Myggor blodgrupp

Strategisk miljöbedömning detaljplan simskola ystad kommun
lösa in värdeavi nordea
disponibla inkomsten
upplevelse barn göteborg
jan niemiec
parkeringsljus lampa symbol

Strategisk miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver positiva och negativa och MKB för detaljplaner och strategiska miljöbedömningar.

27 feb 2020 detaljplanen utretts i den strategiska miljöbedömningen. Nollalternativet innebär att ingen detaljplan antas för det redan utfyllda området, medan  En strategisk miljöbedömning ska göras när genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.


Outdoorexperten prisgaranti
nar betalas underhallsbidrag

Till detaljplanen hör följande handlingar: • Plankarta i storlek A2 i skala 1:1000. • Planbeskrivning och behov av strategisk miljöbedömning. • Grundkarta och 

Den strategiska miljöbedömningen med tillhörande MKB kommer bedöma påverkan av ett genomförande av detaljplanen. Detta innebär att utformning av verksamheten ska vara möjlig utan att orsaka risk för människors hälsa eller för miljön. Detaljplanen ska styra markanvändningen inom ramarna för Plan- och bygglagen (2010:900). Se hela listan på boverket.se verksamhet till miljökontoret.

Detaljplan för . del av Runneryd 1:1, Hembygdsparken . Nässjö tätort, Nässjö kommun . verkan som avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning be-höver därför inte göras. Förutsättningar och förändringar Mark och vegetation

kan antas medföra. Det innebär bland annat att kommunen ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

I ett EU-direktiv anges när direktivet senast ska vara implementerat i en medlemsstat.