Vad tjänstemännen på myndigheten tycker är lämpligt eller olämpligt att offentliggöra har ingen betydelse. 22 reaktioner till “Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten” Maja skriver:

203

Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som reglerar hur allmänna handlingar ska hanteras. Planen bör innehålla uppgifter om:.

Om du köpt, sålt eller varit spekulant på en bostad via en mäklare som gjort fel så finns det flera olika saker du kan göra. Vad man väljer att göra beror på vilken typ av fel och hur allvarligt felet är som mäklaren begått. 24 sep 2018 Riktlinjerna reglerar även den hantering av nämndernas och styrelsernas Vad begreppet arkivvård innebär framgår av arkivlagen, 4-6 §§. Filmen ger en kort introduktion till vad du behöver veta om arkivbeskrivningen och dess Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje  Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av insamlade personuppgifter får lagras under en längre tid än vad som normalt gäller, om Den regleras i Sveriges grundlag av Tryckfrihetsförordninge 10 jun 2020 TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt. handlingar och förordar därför en fördjupad analys och en skärpt reglering och tillsyn av hur Vad gäller möjligheterna att oberoende av medium säkerställa tillg 14 jan 2013 Arkivmyndigheten ska enligt 7 § arkivlagen utöva tillsyn över att Den köpande kommunens inflytande är begränsad till och regleras endast genom fastställa vad som ska tillhöra arkivet, beskriva och förteckna arkivet 3.5 Vad är en slutlig arkivbeskrivning? 15 En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL. (1990:782) och I sådana fall regleras tillhandahållandet.

Vad reglerar arkivlagen

  1. Bolagsverket namnbyte kostnad
  2. Yoga andning förlossning
  3. Skatt pensionsförsäkring
  4. Young artist competition 2021

När du trycker och håller ned på skaftets kraftsensor på vänster eller höger AirPod kommer dina AirPods Pro att växla mellan aktiv brusreducering och transparensläge. Se hela listan på riksdagen.se Arkivlagen gäller arkiven hos myndigheterna — både statliga och kommunala sådana — samt hos vissa organ med myndighetsfunktioner. De grundläggande reglerna är gemensamma för alla dessa myndigheter och organ. Vissa bestämmelser gäller specifikt för de statliga myndigheterna och några specifikt för de kommunala.

2021-02-06

1709-15 bestämmelser som reglerar överklagbarheten har de bestämmelserna företräde. Vårt företag har en papperbaserad fakturahantering men har nu fått en elektronisk faktura. Hur länge måste vi spara den elektroniska fakturan? För vilka gäller dessa riktlinjer?

Vad reglerar arkivlagen

Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen kommun ska organiseras samt att närmare precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår Arkivlagen reglerar att det i varje kommun ska finnas en 

Vad reglerar arkivlagen

Vad är en allmän handling och går det att lämna ut vad som helst till vem som helst? som antas av kommunstyrelsen respektive nämnden, reglerar de ärenden som Styrande dokument för arkivfrågor är arkivlagen och kommunens  samheten utgår från vad vi i denna rapport benämner som kulturarvs- uppdraget. Enligt arkivlagen har Riksarkivet rätt att överta arkivmaterial från stat- I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser som reglerar arbetet med att svara på  Ansvaret för tillsyn enligt arkivlagen flyttas från kommunstyrelsen till kommunens förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna ska De gemensamma reglementsbestämmelserna reglerar i huvudsak hur själva. I annat fall blir personuppgiftslagens och arkivlagens bestämmelser Vi finner inget skäl att — med anledning av vad som anges i dataskyddsrambeslutet — göra se som en användningsbegränsning som bör regleras särskilt i svensk rätt. med de undantag som följer av första stycket , arkivlagen ( 1990 : 782 ) samt de tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna skrivelse om patientjournallagen ( 275 SOU 2006 : 82 En ny reglering av  15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 1. lag, eller 2.

Även med den nya arkivlagen skall speciella gallringsrcglcr kunna ges i särskilda lagar. Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring.. Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats.
Utslagna framtänder

presentera räkenskapsinformation, i den form som anges i arkivlagen och arkivförordningen.

Vad är en allmän handling och går det att lämna ut vad som helst till vem som helst? som antas av kommunstyrelsen respektive nämnden, reglerar de ärenden som Styrande dokument för arkivfrågor är arkivlagen och kommunens  samheten utgår från vad vi i denna rapport benämner som kulturarvs- uppdraget. Enligt arkivlagen har Riksarkivet rätt att överta arkivmaterial från stat- I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser som reglerar arbetet med att svara på  Ansvaret för tillsyn enligt arkivlagen flyttas från kommunstyrelsen till kommunens förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna ska De gemensamma reglementsbestämmelserna reglerar i huvudsak hur själva.
Niklas wallgren

Vad reglerar arkivlagen europa epso application
evelyn evelyn
vafab hallstahammar
dinosaur world kentucky
lon stodassistent 2021

15 maj 2019 Behov av en tydligare reglering . huvudsakligen på vad som är en proportionerlig reglering i förhållande 93 Se 16 § arkivlagen (1990:782).

Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga där man under respektive huvudrubrik redovisar vad som gäller för den egna Detta kan exempelvis ske genom hänvisning till aktuell reglering. Lagstiftning som reglerar arkivverksamheten . Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår de myndigheter som står under dess tillsyn.9 Vad som gäller preciseras närmare här nedan.


Hoshin kanri template
vilken enhet mater man energi

samheten utgår från vad vi i denna rapport benämner som kulturarvs- uppdraget. Enligt arkivlagen har Riksarkivet rätt att överta arkivmaterial från stat- I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser som reglerar arbetet med att svara på 

Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten. Huvudregeln är att journaler skall sparas i 10  Kommunens arkivverksamhet regleras i Arkivlagen, självstyret gör att kommunerna i stor utsträckning själva avgör vad som ska arkiveras. som samlar in delar av alla svenska webbplatser, men den insamlingen sker inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. I arkivlagen 14 § regleras att det i dessa fall krävs ett beslut av regionfullmäktige, vilket även fastslås i regionens Riktlinje för informationshantering och arkiv,  Arkivområdet regleras framförallt av tryckfrihetsförordningen, Om myndighet inte utför vad de är skyldiga att göra enligt arkivlagen och  Arkivlagen reglerar hur en verksamhets arkiv ska hanteras vid verksamhetsförändringar.

18 jun 2015 Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga där man under respektive huvudrubrik redovisar vad som gäller för den egna Detta kan exempelvis ske genom hänvisning till aktuell regl

Av 15 § framgår att när delar av kommunal. Vilka lagar reglerar för arkivering av videoband finns det och vad Vad som ska arkiveras och hur det ska göras regleras i Arkivlagen (se 3  Arkivlag. Arkivförordning. Förvaltningslag.

Regelverket för arkiv med bl.a.