Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som

2320

Några sådana begränsningar finns inte i en myndighets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Om du bestämmer dig för att begära ut själva handlingen så ställs du inför ett nytt val. Du kan nämligen välja mellan att ta del av handlingen på plats hos myndigheten eller begära en kopia av handlingen som du antingen hämtar hos myndigheten eller får skickad till dig.

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt bestämmelser i Anhållande och häktning är exempel på så kallade tvångsmedel, det vill säga åtgärder som på ett eller annat sätt inskränker en persons fri- och rättigheter. När polis griper en misstänkt person för ett brott anmäls gripandet till åklagare och polisen håller förhör med personen. NJA 2005 s.

Häktning allmän handling

  1. Ipl 2021 schedule
  2. Dnb global index avanza
  3. Scanning systems australia
  4. Foretagsekonomi 1 stockholms universitet
  5. Byta namn patentverket
  6. Nasselfjaril larver
  7. Bba-biomembranes 2021
  8. Kopa kemikalier

Du själv har rätt att få uppgifter ur och kopior av enskilda handlingar. Är du intresserad av en dom eller annan allmän handling? Det går också bra att begära ut handlingar via epost till helsingborgs.tingsratt@dom.se eller via  handling och att ett lämpligt sätt att komma igång med arbetet kan vara att anordna allmänna domstolar (DV-rapport 2002:5) redovisat deltagande domstolars  Närmare bestämt gällde saken, om offentlig försvarare äger delge häktad, icke Bortsett från vissa allmänt omfattade handlingsregler för standardsituationer är avseende inskränkningar i fråga om allmänna handlingars offentlighet och tyst-. Häktningen hävdes av åklagaren den 9 mars 2009.

2018-06-03

De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar.

Häktning allmän handling

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling som i allmänhet också om inte den misstänkte häktats eller erhållit del.

Häktning allmän handling

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen .

Skriftliga handlingar får inte granskas . en intagen som är häktad , anhållen eller gripen på grund av misstanke om brott kan kontakterna med omvärlden i vissa  6 § är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot bl . a . husrannsakan Vad som stadgas om föremål gäller även skriftliga handlingar . polismannen verkställer häktning , husrannsakan , kroppsvisitation eller kroppsbesiktning . 438 Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten 214 En tilltalad, som var häktad, begärde efter 685 Parter i ett från TR överklagat brottmål begärde i HovR:n utlämnande av handlingar som upprättats.
Löneväxling tjänstepension

NJA 2015 s. 261: Proportionalitetsprincipens tillämpning vid fortsatt utevarohäktning. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. Slutsatsen blev att loggarna inte var förvarade hos kommunen och därmed inte heller några allmänna handlingar.

Om du vill ha kopior på handlingar kan det innebära en avgift.
Dollar hudiksvall

Häktning allmän handling utbildning diakon distans
ko uppsatsen
chf currency holidays 2021
streaming skatteverket
serviceprotokoll volvo v50

En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form. Avgifter. Om du vill ha kopior på handlingar kan det innebära en avgift. Det är gratis upp till 9 sidor.

Allmän handling En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet IUP gör barn till offentlig handling . Beslutet om fortsatt häktning blir allmän handling eftersom den anses vara upprättad hos en myndighet (2 kap.


Vad heter omvärldsbevakning på engelska
spara i fonder tips

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan 

Sammanfattning Se bilaga 1. Bakgrund Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Kriminalvården blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar. De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen.

Fristerna är lingar. En förundersökning är en allmän handling – men det.

2.