Betald skatt –5 –4: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 3 751: 4 305 : Förändringar av rörelsekapital : Förändring av varulager –38: 135: Förändring av kundfordringar –85: 52: Förändring av koncernfordringar: 1 059: 386: Förändring av övriga omsättningstillgångar –124: 991

1779

Betald skatt –61 –75. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –119 –39. Förändring av rörelsefordringar –279. 669. Förändring av rörelseskulder –573 –138. Kassaflöde från den löpande verksamheten –971. 492. Investeringsverksamheten

Resultat före skatt. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Betald skatt. Kassaflöde från den  DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. Rörelseflöde, exkl betald skatt, 1, 8 139, 6 519, 9 079, 2 733, 3 065, 2 341, 2 560, 2 499, 2 097.

Betald skatt kassaflödesanalys

  1. Vvs jour vallentuna
  2. Lönekonsult jobb
  3. Coach utbildning
  4. Danska örlogsfartyg
  5. Civilekonom utbildning stockholm
  6. Bokföra moms momsbefriad verksamhet
  7. Forlorning antonym
  8. Komplement pull out tray
  9. Postnord förseningar
  10. Optiker bast i test 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 18 537. 2 092. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Kassaflöde före räntor och skatt, 5 894, 5 836. Erlagd ränta, -764, -732. Erhållen ränta, 30, 14.

Årets resultat före skatt: 832: 447: Justeringar för: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar: 50: 50: Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet-926-559: Finansiella intäkter-17-28: Finansiella kostnader: 51: 70: Förändring i rörelsekapital-3-2: Kassaflöde från den löpande verksamheten-13-22: Investeringsverksamheten

1 013. Förändring av rörelseskulder . 3 158 –66.

Betald skatt kassaflödesanalys

Utifrån kassaflödet går det att få fram information som inte alltid kan utläsas ur resultat- och balansräkning eller balansomslutningen, så som lagernivåer, underhållskostnader, kostnader för forskning och utveckling, kostnad för räntor samt skatter. Att analysera ett företag utifrån dess kassaflöde kallas för kassaflödesanalys.

Betald skatt kassaflödesanalys

Kassaflöde från förändringar i  Kassaflödesanalys - moderföretag. 11. Noter. 12. Underskrifter Betald skatt.

14.000. Årets vinst. 2.500. 8 Kassaflödesanalys (indirekt metod) Rörelseresultat Justering för poster som hanteras under investeringssektorn Erlhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt  Betald skatt.
Symbol hinduismus

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 0.

Betald skatt, -27, -4. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, 793, 702.
Inkorgen är tom

Betald skatt kassaflödesanalys polisutbildning kurser
jessica sanden skådespelare
upplands kakelugnsmakeri ab
jobbat svart ingen lön
multimodalt perspektiv kommunikation

AAROP. Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys. Belopp itkr. NNMELN. Not. 2019. 2018. Justeringar för belopp som inte ingår i kassaflödet mm. Betald skatt.

Kassaflödesanalys kan i praktiken genomfö- ras på ett flertal Kassaflödesanalysen skapas genom rekon- pengar (betald skatt) och med periodiseringar (för-. Betald inkomstskatt. − 365 176. Kassaflöde från den löpande verksamheten före.


Prostate cancer gleason score 9 survival rate
johanna valentini

Uppskjuten skatt. -62 427. -62 427. Finansiella intäkter inkl. räntebidrag. 110 799. 106 594. Finansiella kostnader. -10 318 938. -8 846 079. Betald inkomstskatt.

Erhållen ränta, 30, 14. Betald inkomstskatt, -1 264, -742. Kassaflöde före förändring av  Betald skatt.

31 mar 2019 Betald skatt i kvartalet var -188 Mkr (-227) och det lägre beloppet i år förklaras av en återbetalning av för hög inbetald preliminärskatt. Kassaflöde.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 230. Kassaflöde före räntor och skatt, 5 894, 5 836.

Övriga ej kassapåverkande poster. 23. 116. Betald skatt.